Academic Honors with Distinction Scholarship

Giá trị: $72,000
Trường: Bluffton University
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho sinh viên mới có thành tích học tập xuất sắc trong 4 năm trung học (Duy trì được từ 3.0 GPA trong vòng 4 năm)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!