Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5,000
Trường: Southern Cross University, Perth
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Hiện đang được ghi danh là sinh viên quốc tế đủ điều kiện tại các cơ sở chính của Đại học Southern Cross. Đã hoàn thành thành công tối thiểu một năm học tại Đại học Southern Cross và đạt được điểm trung bình toàn khóa học ít nhất là 4,0. Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu tham dự của chương trình của họ và thị thực sinh viên để vẫn đủ điều kiện cho học bổng. Công dân hoặc thường trú nhân của Úc hoặc New Zealand không đủ điều kiện để nộp đơn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!