Alberto and Caroline Morgan Di Giovanni - Centro Scuola Scholarships

Giá trị: $1000
Trường: University of St. Michael's College in the University of Toronto
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 10, 2022
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho 2 sinh viên tốt nghiệp đạt điểm cao nhất trong ngành Nghiên cứu Ý học và thể hiện khả năng lãnh đạo cũng như tinh thần cộng đồng trong khuôn viên Đại học St. Michael’s hoặc trong cộng đồng nói chung.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!