Australian Government Research Training Program (RTP) International Stipend Scholarship

Giá trị: $28,597/năm
Trường: University of New England (UNE)
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Để đủ điều kiện nhận RTP Stipend, RTP Fees Offset hoặc RTP Allowance, sinh viên phải là sinh viên trong nước hoặc sinh viên ở nước ngoài đăng ký khóa học HDR được công nhận tại một HEP của Úc. - Để đủ điều kiện nhận RTP Stipend, sinh viên không được nhận thu nhập từ một nguồn khác để hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung của sinh viên đó trong khi thực hiện khóa học của họ nếu thu nhập đó lớn hơn 75% tỷ lệ Chi tiêu RTP của sinh viên đó. Thu nhập không liên quan đến quá trình học tập của sinh viên hoặc thu nhập nhận được cho quá trình học tập của sinh viên nhưng không nhằm mục đích hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung sẽ không được tính đến. - Để đủ điều kiện nhận Khoản bù đắp phí RTP, sinh viên không được nhận phần thưởng hoặc học bổng tương đương từ Khối thịnh vượng chung được thiết kế để bù đắp phí HDR.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!