Bond Business School Postgraduate Bursaries

Giá trị: $ 4200
Trường: Bond University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Tính đủ điều kiện được đánh giá dựa trên đóng góp của bạn cho cộng đồng, bất kỳ hình thức nào có thể xảy ra. _ Chương trình không có sẵn cho sinh viên đã đăng ký vào bất kỳ chương trình nào được liệt kê ở trên. Bạn phải đủ điều kiện học tập để tham gia vào chương trình bạn đã chọn và chấp nhận một vị trí trong chương trình nếu một chương trình được đề nghị. _ Tính đủ điều kiện không chỉ được đánh giá dựa trên thành tích học tập hoặc nhu cầu tài chính, mà dựa trên sự đóng góp của bạn cho cộng đồng. Ví dụ về tiêu chí đánh giá bao gồm sự tham gia của cộng đồng, phẩm chất lãnh đạo, thành tích nghệ thuật, thành tích thể thao và các hoạt động khác mà bạn đã được công nhận cho đóng góp của mình. _ Những sinh viên đủ điều kiện nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào bao gồm học bổng hoặc chiết khấu dành cho cựu sinh viên sẽ không đủ điều kiện cho Chương trình Sau đại học.
Mô tả:
Chương trình Sau đại học của Trường Kinh doanh Bond đã được phát triển để hỗ trợ tài chính cho các sinh viên sau đại học mới đăng ký vào các chương trình nhất định trong Trường Kinh doanh Bond. Nhóm sẽ được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả sự đóng góp cho cộng đồng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!