Bunchana Atthakor Scholarship

Giá trị: $1,500
Trường: Indiana University Bloomington
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng được cấp cho các sinh viên hiện đang tốt nghiệp là công dân của một quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: - Đăng ký làm nghiên cứu sinh toàn thời gian tại IU Bloomington - Là công dân của một quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Có điểm trung bình đại học từ 3.0 trở lên - Chứng minh nhu cầu tài chính
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!