DVCR Completion Scholarship

Giá trị: $8010
Trường: University of New England (UNE)
Hạn nộp hồ sơ: 08 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Học bổng Hoàn thành DVCR thông thường sẽ dành cho sinh viên Tiến sĩ bước vào năm thứ tư ứng cử Tiến sĩ (tương đương toàn thời gian). - Một sinh viên phải đang trong giai đoạn viết và đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu của họ hoặc tương đương. - Một sinh viên phải có khả năng hoàn thành luận án của họ trong thời gian được đề cử. Thời hạn học bổng hoàn thành tối đa và được đề nghị là bốn tháng. - Một sinh viên phải được đăng ký toàn thời gian trong thời gian học bổng và phải làm việc toàn thời gian cho luận án. Để được xét cấp học bổng hoàn thành khóa học, ứng viên phải được hỗ trợ mạnh mẽ bởi / người giám sát và Hiệu trưởng của họ. - Những sinh viên đã từng nhận học bổng trước đó, không phải là học bổng hoàn thành, sẽ đủ điều kiện đăng ký nếu họ chưa được gia hạn như một phần của học bổng trước đó. - Những sinh viên đã được gia hạn học bổng sẽ không đủ điều kiện để đăng ký Học bổng Hoàn thành DVCR. Sinh viên không đủ điều kiện nếu họ đang nhận học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!