Graduate Entrance Scholarship

Giá trị: $7.500
Trường: Windsor College
Hạn nộp hồ sơ: 02 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Có một trong luận án hoặc bài báo chính - Sinh viên trong các chương trình sau đây không đủ điều kiện nhận tài trợ: MAC, MActSc, MAEP, MMCE, MEng, MMB, MM, MSW for Working Professionals, Translational Health Science
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!