he Class of 1968 Entrance Award

Giá trị: 100%
Trường: Mount Allison University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
Thành tích học tập tốt Thể hiện khả năng lãnh đạo trong dịch vụ cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa
Mô tả:
Giải thưởng Đầu vào của Lớp năm 1968 chỉ dành cho năm học đầu tiên của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được học bổng sau năm đầu tiên nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau: Đạt được điểm trung bình 3,7 với khối lượng khóa học gồm 30 tín chỉ khóa học giữa các kỳ học mùa thu và mùa đông
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!