Học bổng của Tổng thống

Giá trị: $6,000
Trường: Trinity Western University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
GPA 3.73-4.0 Trung học phổ thông (%) : 90,0 - 100 Điểm trung bình (Thang điểm 4,00) : 3,73 - 4,00
Tiêu chí xét học bổng
GPA 3.73-4.0 Trung học phổ thông (%) : 90,0 - 100 Điểm trung bình (Thang điểm 4,00) : 3,73 - 4,00
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!