Học bổng đại học của Học viện Liveris

Giá trị: 10.000$
Trường: Sydney School of Business and Technology
Hạn nộp hồ sơ: 22 tháng 09, 2022
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
Bạn đủ điều kiện nếu bạn: đạt được Xếp hạng Nhập học Đại học Úc tối thiểu là 99,00 (hoặc tương đương) cho năm học 12 của bạn sẽ hoàn thành, hoặc đã hoàn thành, năm 12 vào năm 2022 hoặc năm 2021 đã hoàn thành không quá một học kỳ đối với các chương trình sau trong năm trao giải: Cử nhân Khoa học Máy tính Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) một chương trình tích hợp kỹ thuật Cử nhân khoa học Cử nhân Khoa học Tiên tiến (Danh dự) Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Cử nhân Toán học một chương trình kép bao gồm một trong những chương trình này; hoặc chưa thực hiện bất kỳ nghiên cứu đại học nào ở cấp độ Cử nhân hoặc cao cấp trước khi đăng ký vào chương trình đã được phê duyệt (không bao gồm các nghiên cứu đặc biệt) không tổ chức học bổng khác mà Giám đốc cho là tương tự.
Tiêu chí xét học bổng
Trọng tâm học bổng Học lực xuất sắc
Mô tả:
$ 10.000. Bạn cũng có thể nhận được tới $ 10.000 cho hỗ trợ đi lại cho các cơ hội thực tập, trao đổi hoặc học kỳ Gap đã được chấp thuận.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!