Học Bổng Thành Tích Cao

Giá trị: 40.000$ - 60.000$ CAD
Trường: Laurentian University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
điều kiện mức trung bình duy trì trên 80% (LU GPA = 7,5) và đáp ứng tất cả các quy định giải ngân và gia hạn khác. Để tiếp tục nhận học bổng với giá trị tương đương, điểm trung bình trong các năm tiếp theo phải duy trì trên 80% (7.5 GPA) hoặc 90% (9.5 GPA). Nếu điểm trung bình giảm trong các năm tiếp theo, giải thưởng sẽ được tính lại trên cơ sở bảng học bổng trên miễn là duy trì điểm trung bình 80% (GPA = 7,5). Nếu bạn không đáp ứng tất cả các quy định về giải ngân và gia hạn tại bất kỳ thời điểm nào, bạn sẽ không còn đủ điều kiện.
Tiêu chí xét học bổng
- Học bổng chỉ dành cho sinh viên theo học các chương trình đại học tuyển sinh mở (chương trình loại trừ: Điều dưỡng (E / F)) - Sinh viên có bằng cấp trước không đủ điều kiện nhận Học bổng Xuất sắc trong Học thuật Quốc tế của Đại học Laurentian.
Mô tả:
Học bổng có thể gia hạn trong những năm tiếp theo trong thời gian tối đa ba năm hoặc khi tốt nghiệp, tùy điều kiện nào đến trước, với điều kiện mức trung bình duy trì trên 80% (LU GPA = 7,5) và đáp ứng tất cả các quy định giải ngân và gia hạn khác. Để tiếp tục nhận học bổng với giá trị tương đương, điểm trung bình trong các năm tiếp theo phải duy trì trên 80% (7.5 GPA) hoặc 90% (9.5 GPA). Nếu điểm trung bình giảm trong các năm tiếp theo, giải thưởng sẽ được tính lại trên cơ sở bảng học bổng trên miễn là duy trì điểm trung bình 80% (GPA = 7,5). Nếu bạn không đáp ứng tất cả các quy định về giải ngân và gia hạn tại bất kỳ thời điểm nào, bạn sẽ không còn đủ điều kiện. Đối với mục đích học bổng, phép tính trung bình không được làm tròn. - Học bổng chỉ dành cho sinh viên theo học các chương trình đại học tuyển sinh mở (chương trình loại trừ: Điều dưỡng (E / F)) - Sinh viên có bằng cấp trước không đủ điều kiện nhận Học bổng Xuất sắc trong Học thuật Quốc tế của Đại học Laurentian. - Để gia hạn học bổng, sinh viên phải đã học toàn thời gian trong năm học trước (30 tín chỉ - trong đó 24 tín chỉ phải được thực hiện trong kỳ Thu / Đông) - (năm học được xác định là tháng 5 đến tháng 4 của mỗi năm. năm cho mục đích học bổng) và đạt điểm trung bình tối thiểu là 80% (GPA = 7,5). - Các khoản thanh toán học bổng được xử lý vào tháng 10 và tháng 1.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!