International Academic Award

Giá trị: $2,000 - $4,000
Trường: Washington State University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để tiếp tục nhận học bổng vào năm sau, sinh viên cần phải: - Duy trì GPA tối thiểu 3.2 vào cuối học kì. - Duy trì 12 tín chỉ một học kì, hoặc hoàn thành 24 tín chỉ vào cuối học kì mùa xuân. - Duy trì tình trạng sinh viên không lưu trú.
Mô tả:
Level 1: $4,000/ năm cho sinh viên có điểm GPA từ 3.6 trở lên. Level 2: $2,000/ năm cho sinh viên có điểm GPA từ 3.3 đến 3.59.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!