International Student Economic Hardship Scholarship

Giá trị: $3,000
Trường: City University of Seattle in Canada (Victoria)
Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 10, 2022
Tổng số xuất: 12
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành ít nhất ba phần tư thời gian học toàn thời gian liên tiếp tại CityU - Học bổng chỉ được sử dụng cho học phí và không được hoàn trả bằng tiền mặt nếu phần thưởng nhiều hơn học phí - Các quỹ giải thưởng còn lại có thể chuyển sang một quý khác trong tối đa hai quý bổ sung trước khi nó bị hủy bỏ - Phải là sinh viên F-1 hiện tại - Sinh viên ESL không đủ điều kiện phải đăng ký vào một chương trình cấp bằng đủ điều kiện
Hồ sơ xin học bổng
1. Hoàn thành Đơn Đăng ký Kinh tế Khó khăn cho Sinh viên Quốc tế. 2. Nộp một bản sao bảng điểm CityU không chính thức cho thấy điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 2.0 đối với sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc 3.0 đối với sinh viên tốt nghiệp. 3. Gửi một bài luận (tối đa 1.000 từ) mô tả khó khăn kinh tế hiện tại của bạn và tác động của học bổng này đối với việc bạn ở lại trường. 4. Gửi tài liệu hỗ trợ có liên quan đến tình hình tài chính của bạn để hỗ trợ cho báo cáo của bạn
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!