Karen Raforth Scholarship in LGBTQ Studies

Giá trị: $1,500
Trường: University of Colorado Boulder
Hạn nộp hồ sơ: 03 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng Karen Raforth được trao cho sinh viên đại học hoặc sau đại học toàn thời gian đang theo học tại Đại học Colorado Boulder. Học sinh phải thể hiện khả năng lãnh đạo và sự tham gia vào các vấn đề và cộng đồng LGBTQIA , đồng thời phải thể hiện sự kiên định, khả năng hiển thị và hiệu quả trong việc tìm kiếm quyền LGBTQ và quyền của tất cả những người bị gạt ra ngoài lề xã hội
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!