Murdoch Senate Bursary

Giá trị: 47.925.600
Trường: Murdoch Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 08, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận học bổng này, bạn phải: - Là Công dân Úc, Thường trú nhân, Công dân NZ, Thị thực Nhân đạo - Được ghi danh tại Murdoch trong khóa học đại học đầu tiên của bạn - Được ghi danh toàn thời gian (ít nhất 9 điểm tín chỉ), hoặc có lý do đặc biệt để học bán thời gian hoặc bên ngoài. - Gặp khó khăn về tài chính và / hoặc cá nhân - Sinh viên bắt đầu theo học kỳ 2 chỉ theo học 2 đơn vị (6 điểm tín chỉ) và học tập bên ngoài đủ điều kiện đăng ký.
Hồ sơ xin học bổng
Học bổng này yêu cầu bạn: - Hoàn thành mẫu đơn đăng ký - Bao gồm một tuyên bố cá nhân không quá 300 từ phác thảo: +Khó khăn cá nhân và / hoặc tài chính mà bạn đang phải đối mặt +Học bổng sẽ hỗ trợ bạn thành công như thế nào trong học tập - Bao gồm bằng chứng về khó khăn tài chính (ví dụ: Thông báo đánh giá thuế hoặc Báo cáo thu nhập của Centrelink)
Mô tả:
Học viện Murdoch Bursary đã được phát triển để hỗ trợ những sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính và / hoặc cá nhân với một số chi phí liên quan đến việc học tập tại Đại học Murdoch. Cả những sinh viên bắt đầu và tiếp tục đang gặp khó khăn về cá nhân / tài chính đều được khuyến khích đăng ký học bổng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!