Online International Welcome Scholarship

Giá trị: 40% học phí
Trường: Murdoch University
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 08, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: _ Là một sinh viên quốc tế, trả phí đầy đủ cư trú bên ngoài Tây Úc tại thời điểm nộp đơn và bắt đầu học tại Đại học Murdoch _ Đủ điều kiện để được cấp Thị thực sinh viên Subclass 500 _ Bắt đầu bằng Đại học Murdoch của bạn trong kỳ nhập học năm 2021 được cung cấp của chúng tôi bắt đầu bằng Đại học Murdoch của bạn trực tuyến trong khi không thể đi đến Perth, Tây Úc _ Bắt đầu học trong một khóa học đủ điều kiện và đăng ký theo phương thức phân phối trực tuyến trong một hoặc nhiều đơn vị khóa học yêu cầu của bạn _ Không nhận được bất kỳ học bổng Murdoch nào khác
Mô tả:
Chào đón sinh viên mới vào cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi luôn là trọng tâm của Đại học Murdoch. Do đó, chúng tôi đang cung cấp học bổng 40% để chào đón các sinh viên quốc tế mới đủ điều kiện bắt đầu theo học trực tuyến tại Đại học Murdoch trong khi không thể đến Perth, Tây Úc. Học bổng này dành cho tất cả các đợt tuyển sinh năm 2021, bao gồm cả Trimesters 1, 2 và 3.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!