POTRAFKE SCHOLARSHIP

Giá trị: $6,000
Trường: D'Youville College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Thời gian: 4 năm, với điều kiện sinh viên phải duy trì điểm trung bình tối thiểu là 2,75. Các ứng viên phải được nhận vào D'Youville theo chuyên ngành Sinh học, Hóa học hoặc Khoa học Dược phẩm, với ngành Dược là chuyên ngành tư vấn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!