RESEARCH TRAINING PROGRAM (RTP) STIPEND SCHOLARSHIP

Giá trị: $28,597 một năm
Trường: Central Queensland University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 2
Điều kiện nộp học bổng
-Trình độ học vấn sau đại học (Nghiên cứu) - Năm học đầu tiên; Năm thứ 2 - Theo Hướng dẫn học bổng Khối thịnh vượng chung (Nghiên cứu) 2017, để đủ điều kiện nhận Học bổng RTP, ứng viên phải là ứng cử viên trong nước hoặc ứng cử viên nước ngoài đăng ký khóa học RHD được công nhận tại CQUniversity. - Để đủ điều kiện nhận trợ cấp RTP, ứng viên không được nhận thu nhập từ một nguồn khác để hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung của ứng viên trong khi thực hiện khóa học của họ nếu thu nhập đó lớn hơn 75% tỷ lệ trợ cấp RTP của ứng cử viên. Thu nhập không liên quan đến quá trình học tập hoặc thu nhập của ứng viên nhận được cho quá trình học tập của ứng viên nhưng không nhằm mục đích hỗ trợ chi phí sinh hoạt chung không được tính đến. - Để đủ điều kiện nhận học phí RTP Bù đắp, một ứng cử viên không được nhận được học bổng tương đương từ Khối thịnh vượng chung được thiết kế để bù đắp học phí RHD.
Mô tả:
Học bổng RTP Stipend được tài trợ bởi Chính phủ Úc. Họ cung cấp tài trợ được phân bổ cho sinh viên để hỗ trợ chi phí sinh hoạt của họ trong khi thực hiện một mức độ nghiên cứu cao hơn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!