Tài trợ Công nghệ Quốc tế

Giá trị: ($ 5.000 (CAD) - $ 10.000 (CAD)
Trường: Trebas Institute
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
a- Tài trợ Công nghệ Quốc tế được áp dụng cho tất cả các đợt tuyển sinh năm 2022 của chúng tôi, bao gồm cả đợt tuyển sinh tháng 1 năm 2023. Lưu ý rằng có thể có những thay đổi đối với số tiền học phí và / hoặc các khoản phí khác trong thời gian đơn đăng ký này có hiệu lực; b- Việc không duy trì (các) yêu cầu tối thiểu đối với khoản tài trợ sẽ dẫn đến việc tạm dừng giải ngân cho đến khi thiết lập lại hoạt động đạt yêu cầu và tính đủ điều kiện được Chủ tịch Viện Trebas phê duyệt lại; c- Những người nhận Tài trợ Công nghệ Quốc tế của Viện Trebas dự kiến ​​sẽ đóng vai trò là đại sứ và tham gia vào các sáng kiến ​​tiếp cận cộng đồng và gắn kết cựu sinh viên tại khu vực quê hương của họ cho Viện Trebas sau khi khoản tài trợ được cấp.
Tiêu chí xét học bổng
Tính đủ điều kiện: Các ứng viên sẽ được xem xét nhận Tài trợ Công nghệ Quốc tế dựa trên ngày nhập học của họ vào Viện Trebas. Để duy trì đủ điều kiện nhận Tài trợ Công nghệ Quốc tế của Viện Trebas và nhận được khoản giải ngân học phí, sinh viên phải hoàn thành chương trình ACS / AEC của mình trong vòng 24 tháng kể từ khi bắt đầu chương trình và duy trì tình trạng học tập và tài chính tốt trong thời gian được giải ngân. Khoản trợ cấp này không được kết hợp với bất kỳ khoản trợ cấp nào khác, nó không có giá trị tiền mặt và không thể chuyển nhượng.
Mô tả:
Chúng tôi cung cấp Tài trợ Công nghệ Quốc tế để hỗ trợ học phí và làm cho nền giáo dục Canada dễ tiếp cận hơn với sinh viên quốc tế từ các quốc gia được liệt kê dưới đây. Khoản trợ cấp $ 10.000 (CAD) ($ 5.000 (CAD) mỗi năm học) sẽ tự động được áp dụng cho sinh viên mới từ các quốc gia được liệt kê nộp đơn trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho chương trình Analytics Big Data và Business Intelligence, Computer Security Analyst tại cơ sở Montreal. Tiếp tục: Người nhận phải có học lực tốt để tiếp tục nhận được khoản trợ cấp này (năm 2).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!