UNB's Scholarship

Giá trị: $500 - $100,000
Trường: University of New Brunswick
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 02, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên được nhận vào một chương trình cấp bằng đại học toàn thời gian vào mùa thu, đủ điều kiện để đăng ký. Tất cả học bổng sẽ được phân phối trước ngày 30 tháng 4. Thư mời học bổng được gửi qua email.
Mô tả:
Đơn xin học bổng đầu vào bao gồm phần lớn học bổng UNB dành cho các ứng viên trung học Canada và quốc tế.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!