University of Auckland International Business Masters Scholarship

Giá trị: $32,000
Trường: University of Auckland
Hạn nộp hồ sơ: 19 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
_ Là sinh viên quốc tế _ Đăng ký học thạc sĩ tại trường một trong những chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý Nguồn nhân lực, Thạc sĩ Quản lý, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Tiếp thị hoặc Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp
Mô tả:
Học bổng được thành lập vào năm 2013 và được tài trợ bởi Trường Kinh doanh Đại học Auckland. Mục đích chính của Học bổng là thu hút sinh viên quốc tế theo học Thạc sĩ Quản lý Nguồn nhân lực, Thạc sĩ Quản lý, Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Tiếp thị hoặc Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp tại Trường Kinh doanh Đại học Auckland, cho phép họ đạt được kỹ năng và kiến thức cần thiết để khởi động sự nghiệp kinh doanh. Mục tiêu chính là tăng cường tính đa dạng của hồ sơ lớp.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!