University of Windsor Open Entrance Scholarship (Dean's Level Support)

Giá trị: $10,000 ($1,250/ term)
School: University of Windsor
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Việc xem xét hỗ trợ tài chính sớm có điều kiện có thể được thực hiện tại thời điểm sinh viên đề nghị nhập học. Việc cung cấp học bổng có điều kiện có thể được thực hiện dựa trên điểm tổng kết lớp 11 hoặc điểm dự đoán của học sinh, tùy thuộc vào thời gian nhận thư mời nhập học của học sinh. Học bổng cuối cùng có thể được cung cấp vào thời điểm nhập học hoặc vào đầu tháng 5, dựa trên lớp 12 tạm thời và cuối cùng của học sinh lớp 12 U hoặc M (hoặc các lớp tương đương của Ontario). Điểm của trường nước ngoài được quy đổi tại thời điểm nhập học và điểm trung bình tương đương của Lớp 12 Trung học Ontario được tính. Ưu đãi học bổng tháng 5 là cuối cùng và sẽ chỉ thay đổi nếu điểm trung bình của học sinh trên 6 điểm cuối cùng của khóa học 12 cấp độ U hoặc M (hoặc điểm cấp độ tương đương của Ontario) tăng lên đối với các khóa học hoàn thành trước ngày 30 tháng 6.
Mô tả:
Bất kể bạn chọn chương trình nào, bạn sẽ được đảm bảo mức hỗ trợ tài chính tối thiểu của tổ chức dưới dạng học bổng và / hoặc trợ cấp nếu bạn nhập học trực tiếp từ chương trình trung học toàn thời gian. Ưu đãi học bổng của bạn sẽ dựa trên đơn đăng ký nhập học của bạn và sáu khóa học cuối cấp và tạm thời lớp 12 U / M tốt nhất (hoặc tương đương) có sẵn vào tháng 5 hoặc các khóa học CEGEP với điều kiện là bạn chưa từng tham dự các cơ sở giáo dục sau trung học. Học sinh nhập học trực tiếp từ trường trung học toàn thời gian đạt thành tích xuất sắc trong học tập sẽ được xét cấp học bổng đầu vào tự động.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!