UQ International High Achiever’s Scholarship

Giá trị: 10.000 AUD
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
UQ International High Achiever’s Scholarship: Học bổng 10.000 AUD dành cho chương trình Cử nhân & Thạc sỹ tín chỉ các ngành học
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!