Vice-Chancellor Travel Grants

Giá trị: $450
School: Charles Sturt University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Các chương trình đủ điều kiện bao gồm các trải nghiệm quốc tế như: Chương trình ngắn hạn toàn cầu của CSU; Hội nghị; Học tập tại nơi làm việc; Internships. * Xin lưu ý: Nếu bạn đang tham gia Chương trình ngắn hạn toàn cầu của CSU, khoản tài trợ này đã được khấu trừ vào phí chương trình. Để đủ điều kiện nộp đơn, bạn phải: - Đang theo học bằng Đại học hoặc sau đại học (khóa học) của CSU - Đang nhận được sự công nhận học thuật cho sự tham gia của bạn vào một chương trình CSU Global đủ điều kiện - Hoàn thành tốt các yêu cầu của chương trình ở nước ngoài của bạn và nghiên cứu CSU liên quan không nhận được các học bổng / trợ cấp / trợ cấp khác do CSU Global quản lý Nếu bạn là sinh viên quốc tế - Bạn không được trở về nước cư trú của bạn - Bạn phải tuân thủ các điều kiện của visa
Mô tả:
Sinh viên theo học các môn học đại học hoặc sau đại học, nhận được sự công nhận học thuật thông qua chương trình CSU Global
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!